بسته بندی آرایشی - جعبه کرم

رنگهای پنتون، چاپ هایبرید، طراحی خاص خط تیغ جهت ایستایی مناسب جعبه

رنگهای پنتون

چاپ هایبرید

طراحی خاص خط تیغ جهت ایستایی مناسب جعبه