جعبه متالایز هایبرید

جعبه آرایشی با چاپ یووی بر روی متالایز با افکت هایبرید و دارای برجسته

جعبه آرایشی

چاپ یووی بر روی متالایز

افکت هایبرید

برجسته